Begeleiding bij de VvE Vergadering - VvE-recht Advocaat

Begeleiding bij de VvE Vergadering

De complexen waar appartementen in zijn gevestigd worden in de regel beheerd door een actieve Vereniging van Eigenaars. De VvE ziet toe op onder meer het onderhoud van gemeenschappelijke ruimten en de daken, maar neemt ook beslissingen over de financiële bijdragen die leden (eigenaren) te dien einde moeten doen. Daarnaast worden tijdens vergaderingen besluiten genomen over voorstellen van eigenaren voor op- en aanbouw, en komen onderwerpen zoals gemeenschappelijk onderhoud aan bod. Hoe de VvE vergadering in de praktijk werkt, en wanneer begeleiding bij de VvE vergadering raadzaam is, beschrijven we hier.

VvE vergadering

Voordat we dieper in kunnen gaan op de eerder genoemde punten, is het belangrijk om een duidelijk onderscheid te maken tussen de letterlijke betekenis van de VvE vergadering (ook wel ALV genoemd) als periodieke vergadering waarin appartementseigenaren, ofwel VvE-leden, bij elkaar komen om kwesties als jaarrekeningen en onderhoud te bespreken. Anderzijds kan met het begrip ook het orgaan de VvE vergadering bedoeld worden, als het orgaan dat besluiten in de VvE neemt. Wanneer de VvE vergadering in de splitsingsakte of het modelreglement wordt benoemd, wordt het orgaan dat besluiten binnen de VvE neemt bedoeld.

De Algemene Ledenvergadering (ALV)

De Algemene Ledenvergadering (de ALV) dient van rechtswege in ieder geval eens per jaar plaats te vinden. De statuten van een VvE kunnen echter meerdere vergaderingen voorschrijven. Doorgaans vindt een vergadering plaats binnen zes maanden van het boekjaar. Het bestuur van de Vereniging van Eigenaars roept de ALV uit. In deze vergaderingen worden belangrijke besluiten genomen zoals de voorbeelden die hierboven zijn aangehaald. Maar de ALV ziet ook toe op de benoeming en het ontslag van VvE bestuurders.

Uitroepen van een vergadering

Zoals benoemd is het bestuur verantwoordelijk om in ieder geval ééns per jaar een vergadering uit te roepen. Het kan natuurlijk voorkomen dat je iets wil bespreken tijdens een ALV wat niet te lang kan wachten. Wat als je opmerkt dat de financiën van de VvE niet volstaan om het benodigde onderhoud te verrichten, en het bestuur speelt hier niet tijdig op in? Of wat als je graag een opbouw wil realiseren, maar de jaarlijkse ALV net is geweest? In sommige gevallen kunnen VvE leden, of VvE leden die samen een bepaald percentage van alle appartementseigenaren vormen het bestuur verzoeken een ALV uit te roepen. Soms kunnen leden zelfs zélf een vergadering uitroepen. Een ervaren VvE-advocaat kan te dien en andere einde aan de hand van de splitsingsakte en/of statuten of het huishoudelijk reglement advies bieden wanneer het bestuur geen vergadering uit wil roepen.

Wat besluit de VvE vergadering?

In de VvE vergadering (het orgaan dat besluiten in de VvE neemt) zijn alle appartementseigenaren vertegenwoordigd. De ALV is het belangrijkste forum waarin leden van een VvE hun belangen kenbaar kunnen maken en kunnen stemmen over de details van het fungeren van de Vereniging van Eigenaars. Tijdens de ALV kunnen onderwerpen als de hoogte van de maandelijkse bijdrage en het voorleggen van een Meerjarenonderhoudsplan (het MJOP) voorbij komen. Ook is dit het uitgelezen moment om frictie tussen appartementseigenaren te bespreken. Vaak biedt de ALV een uitkomst ter oplossing van geschillen zonder dat daar een juridische procedure aan te pas hoeft te komen.

Besluitvorming tijdens de ALV

Veel besluiten moeten tijdens de ALV worden genomen met een simpele meerderheid van de stemmen – te weten, 51% of meer. In andere gevallen is een gekwalificeerde meerderheid nodig. Zo is voor de wijziging van de statuten of de splitsingsakte soms tot wel 80 % van de stemmen nodig. Dit kan per VvE verschillen en hangt af van de splitsingsakte. Een advocaat met kennis op het gebied van VvE-recht kan hierbij ondersteuning bieden. Wanneer besluiten niet volgens de correcte procedure zijn genomen, of wanneer een appartementseigenaar zich niet kan vinden in het genomen besluit, is inschakeling van treffend juridisch advies ten zeerste aan te bevelen. Het ongedaan maken van genomen besluiten is in sommige gevallen mogelijk, maar daar zijn strikte voorwaarden aan verbonden.

Contact

Heeft jouw VvE een besluit genomen waar je het niet mee eens bent? Lijken Algemene Ledenvergaderingen niet te verlopen zoals de statuten en/of splitsingsakte dat voorschrijven? Of wordt bezwaar gemaakt tegen een besluit van de VvE vergadering? Bekijk dan hoe wij je met een persoonlijk adviesgesprek op weg kunnen helpen. Heb je verdere juridische ondersteuning nodig? Dan kunnen onze VvE advocaten je van dienst zijn. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Met het gebruik van deze website, stem je hiermee in.